เริ่มคืนนี้ สั่งตั้ง 88 จุดตรวจ ช่วงเวลาเคอร์ฟิว

เริ่มแล้วคืนนี้กับช่วงเวลาเคอร์ฟิว โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น.โฆษก บช.น. เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุ ก เ ฉิ น ฉบับที่ 27 ลง 10 กรกฎาคม นั้น ได้มุ่งเน้นการห้ามออกนอกเคหะสถานโดยไม่จำเป็น ตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น หรือผู้ที่มีเหตุจำเป็นต้องขออนุญาตกับพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน ,หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด ,ห้ามผู้ใดออกมารวมกลุ่มกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดฯ กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีมาตรการปฏิบัติตามประกาศข้อกำหนดฯ ดังนี้

1.ตั้งจุดตรวจ ทุก สน. รวม 88 จุดตรวจ ในช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 3 ผลัด ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 8 นายต่อ 1 ผลัด

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร และฝ่ายปกครองในพื้นที่นั้นๆ มีนายตำรวจระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าจุดตรวจ ซึ่งจะเริ่มตั้งในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

2.จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว เพิ่มความเข้มในการตรวจตรา ห้วงเวลาที่ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยเน้นการตรวจตราจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนออกมาในเวลาดังกล่าว

ส่วนการเปิดให้บริการของห้างร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต สวนสาธารณะ หรือสถานที่ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด คือ เปิดได้ถึง 20.00 น. ยกเว้นขนส่งสาธารณะที่เปิดได้ถึง 21.00 น.

กองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามนโยบายมาตรการควบคุมโร คตามข้อกำหนดฯ อย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีบทลงโท ษ ตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุ ก เ ฉิ น พ.ศ.2548 ซึ่งมีโท ษจำคุ กไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพ.ร.บ.โร คติดต่อ พ.ศ.2558 มีโท ษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้กำชับมายัง พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. ให้นำเอาแอพพลิเคชันตรวจสอบข้อมูลบุคคลและยานพาหนะประจำจุดตรวจ มาใช้ในการตั้งจุดตรวจเคอร์ฟิวด้วย ซึ่งจะทำให้จุดตรวจเคอร์ฟิวเกิดประโยชน์ นอกจากเรื่องการจำกัดการเคลื่อนย้าย ของบุคคล และการห้ามออกนอกเคหสถานแล้ว ยังสามารถช่วยป้องกันปราบปรามอา ช ญ ากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ซึ่ง บช.น. ได้ทำการอบรมทบทวนการใช้แอพพลิเคชันตรวจสอบข้อมูลบุคคลและยานพาหนะประจำจุดตรวจ เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บช.น.

โดยมี บก.สส.บช.น. ควบคุ มการฝึกอบรมในภาพรวม ผู้เข้ารับการอบรมเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ระดับ หัวหน้าด่าน และ สว.กก.สส.บก. ของ บก.น.1-9 และ บก.จร. โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ และได้ทบทวนความรู้เก่า พร้อมที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติภายใน บก. ตนเอง ต่อไป