เช็คเลย เงินอุดหนุนเด็กเล็กแล้วเข้า 2,000 บาท

หลังจากที่ ครม.ไฟเขียว อนุมัติกรอบวงเงิน 1,320 ล้านบาท (ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ฯเพิ่มเติม พ.ศ.2564) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในโครงการบรรเทาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวนเงิน 2,000 บาท ต่อเด็กนักเรียน 1คน ล่าสุด ได้กำหนดวันโอน/จ่ายเงิน ให้กับผู้ปกครองแล้ว โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

รายละเอียดเงินเยียวย าเด็กเล็ก

-กรอบวงเงิน 1,320 ล้านบาท (ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564)

-เด็กเล็กจะได้รับเงินเยียวย าคนละ 2,000 บาท

-เด็กเล็กที่มีสิทธิจะได้รับเงินเยียวย า จะต้องเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น

-ข้อมูลปัจจุบันพบว่า มีเด็กเล็กที่จะได้รับเงินเยียวย าจำนวน 660,318 คน จากสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 18,540 แห่ง

เงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวย าเด็กเล็ก

-เด็กเล็กที่มีสิทธิรับเงินในครั้งนี้ ต้องเป็นนักเรียนของศูนย์ฯในภาคเรียนที่ 1/2564 (มีชื่อในระบบ LEC ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)

-กรณีเด็กเป็นต่างชาติ ต่างด้าว ที่มีชื่อในระบบ LEC ต้องใช้เอกสารหลักฐานประจำตัวของเด็กที่ทางราชการไทยออกให้ ยื่นประกอบ เพื่อการรับเงินในครั้งนี้ด้วย -เริ่มโอน/จ่ายให้ผู้ปกครองตั้งแต่ 1-15 พ.ย.2564 นี้ เป็นต้นไป

ช่องทางการรับเงินของผู้ปกครอง

-สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง (ที่มีสิทธิรับเงิน)

-โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (ดำเนินการ 1 วัน)

-โอนเข้าบัญชีธนาคารอื่น (ดำเนินการ 3-7 วัน)

-ประสงค์รับเป็นเงินสด (ดำเนินการ 7-15 วัน) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การจ่ายเงินเยียวยาเด็กเล็กในครั้งนี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองในสถานการณ์ CV19 รายละ 2,000 บาทต่อคน

และจะทำให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น 1,389,722 คน (จากเดิมที่ไม่ครอบคลุมเด็กเล็ก) และกรอบวงเงินโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 2,779 ล้านบาท

ขอบคุณ คมชัดลึก