เช็ก 33 คลัสเตอร์ใหม่ เตรียมเฝ้าระวัง

ณ วันนี้ ยังคงมีผู้ติดต่อรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ก.ค.64 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี ได้ออกมาโพสต์ข้อคาวมระบุว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้ อ โ ค วิ ด-19 รายใหม่ จำนวน 659 ราย

 1. Cluster บริษัท ไพร์ม โพรดักส์ อินดัสตรี้ อำเภอบ่อทอง 26 ราย
 2. Cluster โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพนัสนิคม 2 ราย
 3. ตรวจเฝ้าระวังเชิงรุก โครงการแรงงานเราสู้ด้วยกัน 45 ราย
 4. อาชีพเสี่ย งพบปะผู้คนจำนวนมาก 5 ราย
 5. บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย

 1. บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จังหวัดระยอง 8 ราย
 2. ให้ประวัติเดินทางไปต่างจังหวัด
 • 7.1 กรุงเทพมหานคร 3 ราย
 • 7.2 จังหวัดปทุมธานี 1 ราย
 • 7.3 จังหวัดนนทบุรี 1 ราย
 1. สัมผัสผู้ป่ว ยยืนยัน
 • 8.1 บุคคลใกล้ชิด 4 ราย
 • 8.1 ร่วมวงสังสรรค์ 5 ราย

 1. สัมผัสผู้ป่ว ยยืนยัน
 • 9.1 ในครอบครัว 256 ราย
 • 9.2 จากสถานที่ทำงาน 95 ราย
 1. สัมผัสผู้ป่ว ยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโร ค) 79 ราย
 2. อยู่ระหว่างการสอบสวนโร ค 127 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 647 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 1,875 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

การระบา ดของ CV-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ย งมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบา ดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 14 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง รวม 33 คลัสเตอร์

ขอความร่วมมือ ตลาดดังนี้

 1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย
 2. ไม่สังสรรค์
 3. ป่ว ยต้องหยุด
 4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ
 5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา

 1. เมื่อมีผู้ติดเชื้ อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน
 2. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ย งต่อการติดเชื้ อให้หยุดอยู่บ้าน
 3. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ย ง

และขอความร่วมมือในสถานประกอบ มาตรการดังนี้

 1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่ มเหล้ า
 2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย
 3. ป่ว ยต้องหยุด
 4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที
 5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้ อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบา ดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

ขณะนี้มีการร ะ บ าดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้ อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้ อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้ อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้ อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19