ทบทวนสิทธิ์ พยุงจ้างงาน 3 ล้านคน รับ 3,000 นาน 3 เดือน

News

ประชาชนให้ความสนใจ เมื่อวันที่ 21 พ.ย.64 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ช่วยเร่งรัดการแก้ปัญห า ห นี้ครัวเรือน คู่ขนานไปกับมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล โดย ธปท. ได้ออกมาตรการอย่างต่อเนื่องในการช่วยเหลือลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ลูกห นี้ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 ทำให้สถาบันการเงินมีเครื่องมือในการช่วยเหลือลูกห นี้ได้มากขึ้น ล่ าสุด เมื่อ 16 พ.ย.

ธปท. ได้ออกแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกห นี้ ประกอบด้วย

1) ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจต้องไม่เรียกเก็บค่าปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนครบกำหนด (prepayment fee) เช่น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ ทั้งจำนวนหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว เพื่อลดข้อจำกัดในการรีไฟแนนซ์และสนับสนุนการรวมห นี้ทั้งนี้ ให้มีผลจนถึง 31 ธันวาคม 2566

2) ปรับปรุงแนวทางการรวมห นี้ (debt consolidation) ระหว่างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นโดยขย ายขอบเขตให้สามารถรวมหนี้ ระหว่างสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจได้จากเดิมที่ทำได้เฉพาะสถาบันการเงินเดียวกัน

ทั้งนี้ แนวทางทั้งสองจะช่วยบรรเทาภาระดอกเบี้ยของลูกห นี้ได้อย่างมาก และสามารถบริหารจัดการห นี้ส่วนบุคคลให้สอดรับกับสถานะทางการเงินของตนเอง ต่อลมห ายใจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกฟ้องร้อง

ในส่วนของรัฐบาล ได้ออกมาตรการ ช่วยเหลือสภาพคล่องเอสเอ็มอีเพื่อรักษาระดับจ้างงาน พยุงการจ้างงานให้ลูกจ้างนับล้านมีงานทำ มีเงินเดือนต่อไป ผ่านการให้เงินช่วยเหลือสถานประกอบการในระบบประกันสังคม

ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน จำนวน 3,000 บ าทต่อหัวลูกจ้าง เป็นเวล าสามเดือน (พฤศจิกายน – ธันวาคม) ซึ่งระยะเวล าการลงทะเบียนได้สิ้ นสุดลงเมื่อคืน วันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา

โดยตัวเลขผู้ลงทะเบียน ณ วันที่ 19 พ.ย มีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 2.01 แสนราย ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 2.87 ล้านคน

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วระบบแจ้งว่า ขาดคุณสมบัติ สามารถดำเนินการยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ตั้งแต่ 21 – 27 พ.ย. 64 ทั้งนี้คาดว่าการจ่ายเงินจะเริ่มในช่วงปล ายเดือน พ.ย.นี้

นางสาวรัชดา กล่ าวด้วยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการการแก้ปัญห า ห นี้ครัวเรือนในหล ายด้าน อาทิ ออกกฎหมายป้องกันการคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่ไม่เป็นธรรม จัดการเจ้าห นี้นอกระบบ ช่วยเหลือให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19

เข้าถึงสินเชื่อผ่านธนาคารรัฐ มาตรการลดภาระค่าใช่จ่ าย และเร่งฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ประกอบการได้เดินหน้า ประชาชนมีงานทำ และเมื่อเชื่อมโยงกับมาตรการของ ธปท.ข้างต้น ก็จะเสริมส่งกัน บรรเทาภาระห นี้สินภาคครัวเรือนได้

อย่างไรก็ตาม เปิดทบทวนสิทธิ์ พยุงจ้างงาน ลูกจ้างเอสเอ็มอี ถึง 27 พ.ย.นี้