ขั้นตอนลงทะเบียน ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ผู้ได้รับผลกระทบจาก CV-19

คนให้ความสนใจเป็นวงกว้าง กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

บรรเทาความเ ดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบcv

สามารถผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท (ยกเว้นราชการ รัฐวิสาหกิจ)

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์cv สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ช่องทางการลงทะเบียนขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้า ดังนี้

http:// installment . pea . co . th

แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

http:// www . pea . co . th

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการลงทะเบียนขอผ่อนชำระออนไลน์

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจกรณีนิติบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร

เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทเอกชนรายย่อย และเอกชนรายใหญ่

ต้องเป็นค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่ไม่เคยขอผ่อนชำระกับ PEA หรืออยู่ในระบบชำระเงินแบบรวมศูนย์(G)

การพิจารณาการผ่อนชำระ เป็นไปตามเงื่อนไขของ PEA และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทาง SMS

ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระเงินได้ที่ สำนักงาน กฟภ.และผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เท่านั้น