นายกฯไม่รอช้า เร่งช่วยลูกหนี้ ทั่วประเทศ

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเข้าใจผลกระทบจากการออกมาตรการที่เข้มงวดขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของ cv

จึงเร่งประสานหน่วยงานทางการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกห นี้ กลุ่มเปราะบางโดยเร็ว โดยธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)

ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกห นี้ขนาดกลางและขนาดย่อม( SMEs )และรายย่อย ที่เป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง

ในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการหรือตามคำสั่งของรัฐในการควบคุมการแพร่กระจายของ cv ในช่วงระยะเวลาระยะเวลา 2 เดือนนี้ เริ่มตั้งแต่งวดการชำระห นี้เดือน ก.ค. ถึง ส.ค.2564 นี้

โดยมาตรการพักชำระห นี้ คือเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยออกไปเป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งเป็นเพียงมาตรการที่ช่วยเหลือระยะสั้น ช่วยเหลือลูกห นี้ที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ ส่วนลูกห นี้ที่ยังมีศักยภาพและสามารถชำระห นี้ได้ แนะนำให้ชำระห นี้ต่อเนื่องไม่ให้ภาระห นี้ในอนาคต เช่นเดียวกับลูกห นี้ที่อยู่ระหว่างเจรจาปรับโครงสร้างห นี้กับสถาบันการเงินในขณะนี้ ควรดำเนินการต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

นายอนุชา กล่ าวว่า สถาบันการเงินที่เข้าร่วม ครอบคลุมธนาคารพาณิชย์ไทย ต่างประเทศสถาบันและการเงินเฉพาะกิจ (Non-bank)ชมรมผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต จำนำทะเบียนรถ ครอบคลุมสินเชื่อทุกประเภท รวมถึงห นี้บัตรเครดิตของลูกห นี้ขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกห นี้รายย่อย ซึ่งลูกห นี้สามารถติดต่อสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าห นี้ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. เป็นต้นไป

นายอนุชา กล่ าวว่า ธปท. ย้ำว่าที่สถาบันการเงินพักชำระห นี้ให้เป็นเวลา 2 เดือน เป็นการให้ลูกห นี้ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ให้แก่สถาบันการเงินในระยะเวลาดังกล่ าว สถาบันการเงินต้องห้ามไปเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักชำระไว้จากลูกห นี้หลังพ้น 2 เดือนนี้แล้วทันที แต่ให้ทยอยเรียกเก็บเงินจำนวนนี้หรือเรียกเก็บในช่วงท้ายของสัญญา และจะไม่ถือว่าลูกห นี้มีสถานะผิดนัดชำระห นี้ และไม่เป็นห นี้ค้างชำระในเครดิตบูโร และสถาบันการเงินจะไม่สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยในการผิดนัดชำระห นี้ได้ เพราะยังถือว่าเป็นห นี้ดีอยู่

การพักชำระห นี้ เป็นเพียงมาตรการเร่งด่วน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ที่ธปท.และสถาบันการเงินร่วมกันช่วยลูกห นี้ที่ฐานะทางการเงินอ่อนแอ ยืดเวลา ชะลอภาระทางการเงินเป็นการชั่วคราว สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะคนตัวเล็ก ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ในช่วงเวลานี้

ให้รักษาและดำเนินกิจการได้ต่อไปในขณะที่ยังต้องมีการจำกัดกิจกรรม เพื่อควบคุม cv อีกระยะหนึ่ง นายอนุชา ฯ กล่ าว