ราคาซื้อขายทองวันนี้ เกือบแตะ 3 หมื่น

ตรวจสอบ ร า ค า ให้ดีๆ ก่อนควักกระเป๋าซื้ อ ขา ยท อง ร า ค าท องวันนี้ศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ประกาศครั้งที่ 1 (เปิดตล าด) เมื่อเวล า 09.24 น. ปรับขึ้น 100 บาท เมื่อเทียบกับประกาศร าคาซื้ อข ายครั้งสุดท้ายของวันพฤหัสบดี ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศร าคาท องทั้งหมด 5 รอบ และเป็นการปรับขึ้นติดต่อกันทั้ง 5 รอบ รวม 250 บาท

ร าคาซื้ อขา ยทอ งคำในประเทศชนิด 96.5% วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ร าค าท อ งรูปพรรณ ข า ยออกบาทละ 28,400

รับซื้ อบาทละ 27,303.16

ร า ค าท อ งแท่ง ข า ยออกบาทละ 27,900

รับซื้ อบาทละ 27,800

ประกาศครั้งที่ 2 เวล า 13.01 น. ปรับลง 50 บาท

ร าค าท องรูปพรรณ ขา ยออกบาทละ 28,350.00

รับซื้ อบาทละ 27,257.68

ร า ค าท อ งแท่ง ข ายออกบาทละ 27,850.00

รับซื้ อบาทละ 27,750.00

ประกาศครั้งที่ 3 เวล า 15.17 น. ปรับลง 50 บาท

ร าค าท อ งรูปพรรณ ขา ยออกบาทละ 28,300.00

รับซื้ อบาทละ 27,197.04

ร าค าท อ งแท่ง ข ายออกบาทละ 27,800.00

รับซื้ อบาทละ 27,700.00

ประกาศครั้งที่ 4 เวล า 15.29 น. ปรับลง 50 บาท

ร าค าท องรูปพรรณ ข ายออกบาทละ 28,250.00

รับซื้ อบาทละ 27,151.56

ร าคาท องแท่ง ข ายออกบาทละ 27,750.00

รับซื้ อบาทละ 27,650.00

ประกาศครั้งที่ 5 เวล า 16.17 น. ปรับขึ้น 50 บาท

ร าคาท องรูปพรรณ ข ายออกบาทละ 28,300.00

รับซื้ อบาทละ 27,197.04

ร าคาท องแท่ง ข ายออกบาทละ 27,800.00

รับซื้ อบาทละ 27,700.00