จบสวยกรณีล่อซื้อน้ำส้ม 500 ขวด

หากใครยังพอจำข่าวนี้ได้ข่าวที่ทำให้ชาวโซเชียลหัวเสี ยไปตามๆ กัน จากกรณีที่ก่อนหน้านี้แม่ค้าถูกสั่งให้ทำน้ำส้มคั้น 500 ขวด โดยจะมีคนมารับที่ร้าน แต่สุดท้ายเป็นการล่ อซื้อ อ้างว่าไม่มีใบอนุญาต พร้อมเรียกค่าปรับ 12,000 บาท ทำให้คนวิจารณ์สนั่นว่าเป็นมิ จฉาชีพหรือเจ้าหน้าที่ตัวจริง

ส่วนทางกรมสรรพสามิตได้สั่งสอบเรื่องดังกล่ าว และสั่งย้ ายเจ้าหน้าที่สรรพสามิต 6 คนออกนอกพื้นที่แล้วนั้น

ล่ าสุด อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีล่ อซื้อน้ำส้มคั้น 500 ขวด จากการสอบสวนทั้งเจ้าหน้าที่และเจ้าของร้านดังกล่ าวพบว่า มีเหตุเชื่อได้ว่ากระทำความผิ ดจริง

ขณะนี้ กรมสรรพสามิต ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย เพื่อพิจารณาบทลงโท ษเจ้าหน้าที่ทั้ง 6 คนแล้ว มีโท ษตั้งแต่ตักเตือน ให้ออก หรือปลดออกจากราชการ และขั้นสูงสุดคือ การไ ล่ ออก ซึ่งต้องพิจารณาความผิ ดเป็นรายบุคคลไป เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พร้อมยืนยันว่ากรมสรรพสามิตให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอน

ขณะเดียวกันในช่วงสถานการณ์ cv ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เน้นการบุกจั บกุ มผู้ลั กล อบนำเข้า บุห รี่ เหล้ า หรือเบี ยร์ จากผู้ค้ารายใหญ่เป็นหลั ก โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เพราะการจั บ กุ มรายเล็กเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาที่ปล ายทางเท่านั้น

ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่เร่งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย