อบต.แจงแล้ว สาเหตุมอบเงินค่าซ่อมแซมบ้าน ทำไมได้แค่ 100 บาท

จากกรณีที่ผู้ประสบเหตุพายุฝนฟ้าคะนอง นางประเพียน อายุ 68 ปี ชาวบ้านแป้น หมู่ 5 ตำบลโพนนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร นำเงินจำนวน 100 บาท ที่ได้รับจากการเยียวย าคืนให้กับอบต.บ้านแป้น เนื่องจากละอายใจที่จะรับเงินช่วยเหลือ

และต้องการให้นำเงินดังกล่ าวไปช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนกว่า จนสังคมสงสัยว่าทำไมได้เงินช่วยเหลือเพียงแค่ 100 บาทเท่านั้น ทั้งที่นางประเพียน บอกว่ามีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินที่ได้รับการเยียวย า

เรื่องนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยัง อบต.บ้านแป้น เพื่อสอบถามข้อเท็จจรอง ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมไม่ใช่เดือนมิถุนายน มีพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ เบื้องต้นผู้นำท้องที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อรายงานขอรับการช่วยเหลือเยียวย ามายัง อบต.บ้านแป้น ซึ่งก็ีหล ายหลัง บางหลังเสี ยห ายเยอะ บางหลังเสี ยห ายน้อย จึงรวบรวมเข้ามา ก่อนที่จะมีคณะกรรมการของ อบต. ซึ่งประกอบด้วยหล ายฝ่ายเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง

กรณีของ นางประเพียน เมื่อรายงานเข้ามาก็พบว่า จากภาพถ่ายคือหลังคาบ้านเสี ยห ายเล็กน้อย ไม่ได้เสี ยห ายมากไปกว่านี้ จึงช่วยเหลือเยียวย าตามที่จ่ายจริงเป็นค่าวัสดุซ่อมแซม คิดราคาประเมินสังกะสีและตะปู รวม 135 บาท

จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่วมกันขอป็นตัวเลขกลมๆ จึงเป็นที่มาของเงิน 100 บาท และการที่นางประเพียนซ่อมแซมเองและมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านั้น เช่น ค่าแรง ค่าอาหาร เป็นกรณีนอกเหนือจากระเบียบให้การช่วยเหลือ

นายตรีทศ เพ็งสว่าง นายก อบต.บ้านแป้น กล่ าวว่า เราได้ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวย าผู้ประสบภัยพิบัติทุกอย่าง ซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ปลีกย่อยออกไปตามสถานการณ์

จากกรณีนี้ตนเองนั้นได้พูดคุยดับนางประเพียน จนเข้าใจกันดีแล้ว จึงลงบันทึกเป็นล ายลักษณ์อักษร นำเงิน 100 บาท คืนเข้าคลัง แต่บุคคลที่มาด้วยกันกับคุณป้าไม่รับฟังการชี้แจงจนนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์จนสังคมสงสัย ดังนั้นเรื่ิองนี้ยืนยันว่าไม่ได้เลือกที่ชังมักที่ชอบว่า ใครจะได้มากได้น้อย เราปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และการไม่ขอรับเงินช่วยเหลือนั้นไม่ได้มีแค่นางประเพียนรายเดียว รายละ 400-500 บาทก็ไม่ขอรับ เพราะช่วยเหลือตนเองได้ก็นำเงินคืนหลวงไป บางคนเสี ยห ายไม่มากก็ร้องขอ อบต.ไปช่วยเหลือ ก็พร้อมสนับสนุน ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ไปซ่อมแซมเพื่อลดค่าใช้จาย

นายตรีทศ เพ็งสว่าง นายก อบต.บ้านแป้น กล่ าวอีกว่าอย ากวิงวอนให้สังคมเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ เนื่องจากมีระเบียบกฎเกณฑ์ทางราชการอยู่ ว่าเราจะช่วยยังไง จะช่วยได้เท่าไหร่ ไม่ใช่ว่าจะช่วยทั้งหมด ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือและตรวจสอบได้ด้วย