คลายล็อก ร้านอาหาร ประชาชนนั่งทานที่ร้านได้แล้ว

สำหรับพ่อค้าแม่ที่ประกอบร้านอาหารได้ฟังข่าวนี้คงจะใจชื้น เพราะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศ เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) เมื่อคืนวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้สาระสำคัญของประกาศ คือ การกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบั ง คั บใช้ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการออกเป็น 5 ระดับพื้นที่ และกำหนดเขตพื้นที่จังหวัดจำแนก ตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนี้ 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ ม งวด 2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด 3.พื้นที่ควบคุม 4.พื้นที่เฝ้าระวังสูง 5.พื้นที่เฝ้าระวัง

สำหรับรายละเอียดคร่าวๆ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. แต่ห้ามการบริโภค สุ ร า หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านเฉพาะที่เป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศไม่เกินจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรกรคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการป้องกันโร ค ที่ทางราชการกำหนด

สำหรับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ

พื้นที่ควบคุมสูงสุด ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. โดยห้ามการบริโภค สุ ร า หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน