กองทัพไทยยอมรับ ขอสนับสนุนโมเดอร์นาจริง เตรียมฉีดให้กำลังพลและครอบครัว

กองทัพไทยออกมาชี้แจงแล้ว จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพหนังสือ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ขอรับการสนับสนุนวั คซีนป้องกัน cv-19 Moderna ให้กับกำลังพลและครอบครัวนั้น จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง

ล่ าสุดวันนี้ (23 กรกฎาคม 2564) พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธย า รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วนแล้ว โดยผลการสอบสวนพบว่า ผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ได้ทำหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนวั คซีนจริง เป็นการกระทำโดยพลการ

ซึ่งผู้ที่ลงนามในหนังสือดังกล่ าวไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงไม่ถือเป็นหนังสือที่ถูกต้อง และไม่ได้ส่งไปยังสภากาชาดไทย และถูกยกเลิกหนังสือดังกล่ าวแล้ว ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยได้พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่กำลังพลดังกล่ าว

พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธย า รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน โดยผลการสอบสวนพบว่า ผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ได้ทำหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนวัค ซีนจริง เป็นการกระทำโดยพลการ ซึ่งผู้ที่ลงนามในหนังสือดังกล่ าว ไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงไม่ถือเป็นหนังสือที่ถูกต้อง และไม่ได้ส่งไปยังสภากาชาดไทย ซึ่งได้ถูกยกเลิกหนังสือดังกล่ าวแล้ว ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่กำลังพลดังกล่ าว